supporters

Special Thanks to

Reiko Kokatsu https://asianw-art.com
Tari Ito
Shin-ichi Arai
Yoshiko Sano 
Shin-ichiro Hiratsuka
Miho Shimizu
Akira Takahashi
Cafe Lavanteria
Mitsuru Maekawa
Boris Nieslony
Koh Nguang How
Lee Wen 
Jason Lim
Hiromasa Naganuma
Takashi Morishita
Ryuta Akamatsu
Michio Sato
Ko Matsunaga
Arts&Law  http://www.arts-law.org/
Mamiko Nakano
Tomoki Sakuta  http://www.a-c.work